Vytauto Didžiojo a. 3, LT-39143 Pasvalys
Tel. 8 682 41 760
Faks. / Tel. (8-451) 34 340
El. p. kultura@pasvaliokc.lt

Ieškomas darbuotojas SCENOS INŽINIERIAUS pareigoms eiti

Įkelta: 2017-11-13 15:27

Ieškomas darbuotojas SCENOS INŽINIERIAUS pareigoms eiti

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos bendruosius reikalavimus:

Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį fizinių, socialinių ar technologijos mokslų srities išsilavinimą ar specialųjį tos srities vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų ir/arba ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį informacinių technologijų srityje. Darbuotojas, neturintis šioms pareigoms eiti būtino išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos, iki 2022 m. sausio 1 d.  turi įgyti reikiamą išsilavinimą. Per šį laikotarpį aukštojo išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos neįgijęs darbuotojas atleidžiamas iš einamų pareigų, nemokant išeitinės išmokos;

Išmanyti operacinių sistemų, svetainių administravimo, duomenų bazių, taikomųjų programų, garso ir šviesos aparatūros veikimo principus;

Gebėti diegti programinę įrangą, vykdyti techninės įrangos priežiūrą;

Žinoti pagrindinius bendravimo ir bendradarbiavimo principus bei etikos normas, būti kūrybiškas, komunikabilus, iniciatyvus ir pareigingas;

Pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija: elgesiu ar veikla nepažeisti kultūros darbuotojo etikos principų, laikytis vidaus darbo tvarkos taisyklių.

 

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias pagrindines funkcijas:

Atlieka techninę ir profilaktinę kompiuterinės, garso ir šviesos įrangos priežiūrą ir smulkų remontą;

Administruoja centro svetainę, operatyviai atnaujina informaciją;

Teikia mobilias paslaugas skyriams ir jų organizuojamiems renginiams;

Administracijos nurodymu vyksta dirbti ne Centre vykstančiuose renginiuose;

Kaupia, sistemina skaitmeninę medžiagą, operatyviai atnaujina ir prižiūri centro svetainę;

Prižiūri tvarką scenoje renginių metu;

Prireikus dalyvauja Centro mėgėjų meno kolektyvų repeticijose, kartu ruošiasi pasirodymams;

Konsultuojasi su Centro vadovybe, režisieriais ir kitais meno darbuotojais kuria vizualinę medžiagą, skaidres Centro, prireikus skyrių renginiams.

Teikia elektroniniu paštu informacija Centro ir jo skyrių darbuotojams;

Vykdo įvairių pirkimų, paslaugų ir kt. tiekėjų apklausas (raštu ir žodžiu), kaupia su tuo susijusią informaciją, ją archyvuoja ir pasibaigus kalendoriniams metams priduoda Centro archyvą tvarkančiam darbuotojui;

Kaupia ir saugo Centro ir jo skyrių renginių nuotraukas (jpg, png,  formatuose), švenčių, renginių įrašus ir kt.

Rengia veiklos planą ir ataskaitą, teikia Centro administracijai;

Vykdo kitus Centro direktoriaus pavedimus, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams bei teisės aktams.

 

Norintys pretenduoti į šias pareigas siųskite savo gyvenimo aprašymą (laisva forma) ir kontaktinę informaciją el. paštu adresu kultura@pasvaliokc.lt