Vytauto Didžiojo a. 3, LT-39143 Pasvalys
Steigėjas

NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS KONKURSAS

  /  NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS KONKURSAS

NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS KONKURSO SĄLYGOS

 1. Pasvalio kultūros centras, kodas 190633921, Vytauto Didžiojo a. 3, Pasvalys, Pasvalio r. sav, skelbia pastato, Vytauto Didžiojo a. 3, Pasvalys, Pasvalio r. sav. (nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų byloje Nr. 1166, pastatas pažymėtas plane -1C2p, unikalus Nr. 6798-4001-6016), 5 kv. m stogo bevielio ryšio perdavimo antenai sumontuoti, nuomos viešą konkursą.
 2. Konkursas organizuojamas vadovaujantis Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarkos aprašu, patvirtintu Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. T1-205 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-36 „Dėl Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (su visais aktualiais pakeitimais) (pridedama).
 3. Šį konkursą vykdo Pasvalio kultūros centro direktoriaus 2021 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. V-87 „Dėl viešojo nuomos konkurso komisijos sudarymo“ sudaryta viešo nuomos konkurso komisija.
 4. Patalpų naudojimo paskirtis – bevielio ryšio perdavimo antenai sumontuoti.
 5. Pradinis nuompinigių dydis – 200,00 Eur per mėnesį. Į šią sumą neįskaityti komunaliniai mokesčiai, patalpų draudimo, apsaugos ir kiti mokėjimai, susiję su negyvenamųjų patalpų aptarnavimu.
 6. Patalpų nuomos sutarties trukmė – ne mažiau vienerių ir ne daugiau penkerių metų.
 7. Konkurso dalyvių pradinis įnašas, kuris yra lygus paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui – 600,00 Eur, turi būti sumokėtas Pasvalio kultūros centrui, įstaigos kodas 190633921, atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT377300010142323804, AB Swedbank bankas (kodas 73000).
 8. Komisijos posėdžio, kuriame bus plėšiami konkurso dalyvių vokai su pasiūlymais, vieta – Pasvalio kultūros centras, Vytauto Didžiojo a. 3, Pasvalys, Pasvalio r. sav. (21 kabinetas). Posėdis įvyks 2021 m. spalio 8 d. d. 9.30 val. Šiame posėdyje gali dalyvauti visi pasiūlymus pateikę konkurso dalyviai arba jų tinkamai, įstatymų nustatyta tvarka, įgalioti atstovai.
 9. Dėl papildomos informacijos apie konkurso sąlygas ir patalpas kreiptis į Pasvalio kultūros centro Ūkvedį arba tel. (8  665 98 469), el. p. kultura@pasvaliokc.lt. Turto apžiūra vyks 2021 m. spalio 4 d. 9 – 9.30 val. (apžiūros laiką būtina suderinti iš anksto).
 10. Konkurso dalyvių vokai su paraiškomis priimami darbo dienomis iki 2021 m. spalio 7 d. 9.00 val., adresu: Vytauto Didžiojo a. 3, Pasvalys, Pasvalio r. sav. Pasvalio r. sav.
 11. Fiziniai asmenys ir juridiniai asmenys, norintys dalyvauti turto nuomos konkurse arba jų įgalioti atstovai iki skelbime nurodyto laiko pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas bei nuoroda „Pastato, esančio Vytauto Didžiojo a. 3, Pasvalys, Pasvalio r. sav. 5 kv. m. stogo nuomos konkursui“. Voke turi būti pateikta

11.1 paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims) arba asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas;

11.2.  siūlomas konkretus nuompinigių dydis;

11.3.  sąskaita, į kurią pervesti grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai;

11.4. paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą;

11.5. nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo;

11.6. pradinio įnašo sumokėjimo patvirtinimo dokumentai;

11.7.dokumentai, kuriais patvirtinama, kad konkurso dalyvio veikla atitinka viešo turto nuomos konkurso sąlygose nustatyto pobūdžio veiklą

Konkurso dalyviams, pralaimėjusiems konkursą, pradinis įnašas yra grąžinamas.

Susipažinti su Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T1-36 „Dėl savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (suvestinė redakcija nuo 2021-05-27) galima :

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/723de8f0bba711e4a939cd67303e5a1f/asr

 

Pasvalio kultūros centro administracijos informacija